top of page

Lichawe lemachawe Mshengu Shabalala, We Ladysmith Black Mambazo

Mshengu wena lowatsatsa emajaha lahlabelako ngemavi lesingatange siweve, wabalolonga kutsi baphe umhlaba wonkhe umculo welizinga lelisetulu. Maningi emachawe emasiko lesitigcabha ngawo, lafana nabo Magolwane, bo Magogo, bo Mazisi Kunene, bo Mahlathini nabo Mfaz’ Omnyama. Nakabumba I Ladysmith Black Mambazo, Joseph Shabalala, umshengu lomuhle, waphakamisa sitfunti selisiko lesichathamiya waphindze futsi waba ngulomunye lonotsisa emasiko jikelele.

Nawulalele emambazo uyativela kutsi kudzala Mshengu nemajaha ase Mnambithi bangemagagu esicathamiya. Likhono la Mshengu kutsatsa nobe ngayini ayigucule ibe yingoma. Kuletinye tingoma emambazo ahlabela ngemachawe lafana nabo K.E. Masinga, lomunye wemavulandlela ekusakata. Ngalesinye sikhatsi utfola bafana base Mnambithi bahlabela ngelutsandvo, nome bahlabela ngalabadlala ngemali batsenga tjwala. Batsatse likhono lekuhlabelela sichathamiya, balilola, lacija, lakhalipha njenge mukhwa lololwe ngensimbi.  Tingoma tabo setengca libanga lemculo tisisekelo semlandvo. Tingoma temambazo tisikhumbuto, tijabulisa balaleli, titsatsa tindzaba tebantfu, tesive netigodzi itente tingoma. Tingoma letatiwa kakhulu letifana nabo Nomathemba, nabo Homeless, nabo Uzenzile Aka Khalelwa tinguletinye letitsandvwa kakhulu live lonkhe.

Likhono la Mshengu kunganetiseki ngalase awkwentile, umculo welicembu lakhe uhlala utfutfuka njalo. Lebakwenta lamuhla nase utsi uyakutayela utfola kutsi sebendlulile kuko, seba ngetile kuko, sebakwente lenye intfo lejulile. Njengalabanye labanelikhono lelikhulu, Mshengu ungatsi akahlaliseki, uhlala atibuta kutsi angayiletsa kanjani intfutfuko nenchubekela embili. Akunendzaba kutsi balaleli bayijabulela kangani intfutfuko kulomculo leletswa ngu Mshengu nelicembu le Mambazo, intfutfuko ayipheli.

Lowaka Shabalala watalwa e Mnambithi esigodzini sase Ladysmith, wanikwa lamabito lalandzelako. Kwatsiwa ngu Bhekizizwe Siphatimandla Mxoveni Joseph Bigboy Shabalala. Labanengi abati kutsi umShabalala wacala umculo adlala siginci. Liculo lakhe lekucala lekalicamba kwaba ngu Nomathemba. Mshengu wagcugcutelwa ngu Galiyane Hlatshwayo kutsi asebentisi sipho sakhe selivi, kutsi ahlabele ngemdlandla nemfutfo.   Wabumba licembu lakhe lekucala walkbita Ezimnyama. Lelicembu lahlabana kumnchuntelwano wesichathamiya.

Kulandzela emaphupho lamanyenti lekaba netiboniso kuwo, Mshengu wabese ucamba licembu lakhe watsi yi Ladysmith Black Mambazo. Njenge mazembe lakhaliphako, e Mambazo bekahlula emacembu lamanye. Batsandzi bemculo batitfola balalela e Mambazo ahlabela tingoma letitdvodzile, letizothile, letijulile, letiletsa bunandzi bemculo. Umculo we Mambazo sowuhambe wafika kumagumbi onkhe emhlaba, ulalelwa ngibo bonkhe labatsandza umculo lomsulwa, welikhono lelisetulu.  Kuhlabana kwe Mambazo akwehli, kuya ngeku tfutfuka, kuyabonakala kutsi umholi we Ladysmith Black Mambazo ngulomunye walabatsetse lisiko lekuhlabelela walitfutfukisa kakhulu. Kuyakhanya kutsi Mshengu te adzinwa kucamba tingoma, nekutsi utawuhlala anganetiseki ngalase akufezile. Akasiye lotsandza kulala ecansini lelindlalwe kutsanti nobe itolo ngobe uhlala abuke embili, hhayi emuva.

Bemanga batsandze kabi kutsi emasiko etfu ayanyamalala, nekutsi sitawugcina sesilahlekelwe yonkhe imilandvo nemalwimi abomdzabu. Loku bakusho njengoba bangati kutsi linengi liyatigcabha, futsi likhuma lulwimi lebalumunya. Ngobe bona bangalukhulumi lulwimi, futsi bangaluva, akusho loko kutsi lolulwimi alukhulunywa ngulabanyenti. Siyafundza emaphepheni lokutsiwa bonjingalwati batsi sekuhlwile, kuyahwalala kumasiko etfu, akunalikusasa.

Kepha u Mntimandze lobhambo lunye,  Mazisi Kunene uyasitjela kutsi singabalaleli lalabatsi intfutfuko tesayitfola kulawetfu emasiko, funanele sikhohlwe ngawo nasifuna inchubekela phambili. Umntimandze washo kutsi kute lulwimi lolune nkanankana yesi manjemanje ngaphandle kwalo sitawulahlekelwa likusasa. Bemaphephandzaba bashicilela imibono leyenga labanengi ibatjela kutsi abafulatsele konkhe lokumklandvo yabo nafuna kubona intfutfuko.

Nasibuka umShabalala we Mambazo, siyabona kutsi kute sizatfu sekutsi utfulatsele lwakho lulwimi nawufuna kuphumelela ekuhlabeleni nobe ekulobeni nobe ekucambeni tingoma, tinkondlo nobe tincwadzi. Nakufanele, Mshengu nelicembu lakhe bayashwampuluta talabanye tilwimi.  Njengoba umlobi Ngugi wa Thiong’o ahlale asho, kufulatsela lulwimi lwakho kutenta sigcila.

Asimbonge lowaka Shabalala ngesipho sakhe semculo, lese sinjingise kakhulu lisiko lesichathamiya. Akekho emagama langachaza kahle intfokoto letfolwa ngulababukela lelicembu lemajaha laphuma e Mnambithi. Nabavala tonkhe tingoma tabo, baya sikhumbuta kutsi bona ngibo ‘Abafana base Mnambithi’ Longati angamangala kutsi yini leleyenta bo Mshengu bangakhohlwa kusho kutsi babuya kuphi kuyo yonkhe ingom lebayihlabelako. Loku kusikhumbuta kutsi asilutfo nasikhohlwa kutsi sibuya kuphi. Njalo nje kufanele sitikhute nase sititfola ungatsi sitinyoni letingati kutsi tibuyaphi, tiyakuphi.

Comentarios


bottom of page